HomePromocjaWójt Jacek Rogoziński ma powód do dumy! Gmina liderem powiatu łęczyckiego!

Wójt Jacek Rogoziński ma powód do dumy! Gmina liderem powiatu łęczyckiego!

wójt rogoziński

Gmina Łęczyca zaszczycona została mianem lidera powiatu łęczyckiego w najnowszym rankingu gmin województwa łódzkiego, opracowanym przez renomowaną Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. To niezwykle zaszczytne wyróżnienie stanowi uznanie za osiągnięcia i wysiłki podejmowane na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju obszaru w ramach samorządu lokalnego.

Celem przeprowadzanych rankingów jest nie tylko wskazanie jednostek samorządowych, które wyróżniają się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na tle regionu, lecz także ich promocja. Inicjatywa ta jest częścią szerszego kontekstu, który zakłada wprowadzenie do publicznej debaty zasady oceny samorządów przy pomocy zobiektywizowanych wskaźników ilościowych. Wyniki przeprowadzonych analiz stanowią zatem solidną podstawę do prowadzenia dyskusji dotyczących jakości zarządzania lokalnego oraz wyznaczania strategicznych kierunków rozwoju regionów.

Należy podkreślić, że Ranking Gmin to inicjatywa realizowana od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. W jego ramach wszystkie gminy województwa poddawane są ocenie na podstawie specjalnej metodologii, wykluczając miasta na prawach powiatu. Kluczowym elementem tego procesu jest użycie specjalnie dobranych wskaźników, które odnoszą się do różnych wymiarów działalności jednostek samorządowych. Wśród czynników branych pod uwagę znajdują się średnioroczne dochody własne budżetów gmin, wyniki egzaminu ósmoklasisty, wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego czy też przyrost naturalny. Warto podkreślić, że przy analizie i ocenie danych Fundacja ścisłe współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym, co dodatkowo podnosi wiarygodność i obiektywność wyników.

Miano lidera powiatu łęczyckiego to nie tylko zaszczytne wyróżnienie dla Gminy Łęczyca, ale także potwierdzenie skuteczności jej działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. To również inspiracja do dalszych wysiłków na drodze do jeszcze większych osiągnięć i pełniejszego zrealizowania potencjału obszaru. Wspólnie z mieszkańcami, administracją i partnerami z sektora publicznego i prywatnego, Gmina Łęczyca kroczy naprzód, kreując lepszą przyszłość dla swoich obywateli.

Burmistrzowie zapali
Burmistrz wręczył
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.