Reporter

reporter-ntr.pl

termy uniejów
Powiat łęczycki Temat główny Warto przeczytać Łęczyca

Wicestarosta krytykuje plany rządu

Zapowiadane przez rząd zmiany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej zostały przedłożone do konsultacji społecznej w postaci projektu ustawy o OSP. Już na samym wstępie projekt wzbudził wiele wątpliwości.

– OSP, które nie będą w stanie utworzyć JRG OSP przestaną być jednostkami ochrony przeciwpożarowej i nie będą mogły brać udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Będą mogły funkcjonować na zasadach określonych wyłącznie w prawie o stowarzyszeniach, tak jak działają np. stowarzyszenia kulturalne, edukacyjne, numizmatyczne, czytelnicze. Utracą możliwość finansowania OSP przewidzianego obecnie w ustawie o ochronie przeciwpożarowej -wyjaśnia Wojciech Zdziarski, prezes Zarządu Powiatowego OSP. – Tym samym, sama wola utworzenia JRG OSP nie wystarczy, ponieważ by to uczynić trzeba będzie spełnić m.in. minimalne wyposażenie JRG OSP w pojazdy gaśnicze i specjalne oraz sprzęt i środki techniczne, minimalne standardy zdolności i gotowości operacyjnej, które określić ma minister właściwy do spraw wewnętrznych w rozporządzeniu. Która OSP nie spełni tych wymogów utraci status jednostki ochrony przeciwpożarowej. Pod znakiem zapytania stoi także dalsze istnienie specjalistycznych OSP, np. ratownictwo wodne, grupy poszukiwawcze z psami. Projekt ustawy o OSP nie widzi dla nich miejsca.

Zupełnie nowym rozwiązaniem w projekcie ustawy jest konieczność zatwierdzenia statutu OSP przez radę gminy. Jeśli tego nie będzie, konkretna jednostka OSP przestanie nią być w rozumieniu ustawy o OSP. Poza tym, od półtora wieku członkowie OSP nazwani są strażakami. Projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej prawnie eliminuje możliwość posługiwania się tym nazewnictwem, posiadającym bardzo dobrą konotacją społeczną. Zgodnie z projektem ustawy strażacy ochotnicy będą nazywani ratownikami OSP. Niemałe wątpliwości budzi także sposób finansowania OSP.

– JRG OSP będą miały finansowanie ze źródeł wskazanych w projekcie ustawy, z tym że minister właściwy do spraw wewnętrznych corocznie określi wysokość środków finansowych i ich podział na zapewnienie wyłącznie zdolności i gotowości operacyjnej JRG OSP oraz wykonywania zadań na rzecz ochrony ludności. Czyli zostanie z jednej strony wprowadzone ograniczenie możliwości przekazywania wyższych kwot ponad granice określone w rozporządzeniu a z drugiej, wymusi m.in. na gminach zapewnienie minimalnych środków, jednak prowadzić może, w przypadku dużej liczby OSP na terenie gminy, do wybiórczego finansowania konkretnych OSP z pominięciem innych. W konsekwencji spowoduje to likwidację wielu OSP – dodaje W. Zdziarski.

Obecnie rozpoczęły się konsultacje związane z proponowanymi zmianami w 70 jednostkach OSP na terenie powiatu łęczyckiego.

– Wprowadzenie ustawy w tej formie wskazuje na radykalne zmiany w systemie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych – dodaje W. Zdziarski.