Reporter

reporter-ntr.pl

Aktualności Powiat poddębicki Uniejów

Przebudowa kładki na półmetku

Mimo wprowadzonych w połowie marca zmian w funkcjonowaniu instytucji publicznych na terenie gminy Uniejów, związanych z epidemią koronawirusa, przebudowa kładki nie odsunęła się w czasie, a prace wykonawcze są już zaawansowane.

W styczniu podpisano umowy z wykonawcami przebudowy kładki i skweru przy ul. Tureckiej. W związku z realizacją projektu, z dniem 17 lutego br. przeprawa przez rzekę została wyłączona z użytku i rozpoczęto prace budowlane.

Mimo ogłoszonego w marcu stanu epidemii prac nie wstrzymano, a wykonawcy otrzymali wszelkie niezbędne wytyczne o prowadzeniu prac z zachowaniem bezpieczeństwa i zaleceń sanitarnych. Kontynuacja prac leży w interesie zarówno wykonawcy jak i zamawiającego, realizacja inwestycji jest bowiem ważna społecznie – brak dostępu kładki dla pieszych skazuje ich na przechodzenie do strefy uzdrowiskowej mostem. Być może na chwilę obecną, z związku z zaistniałą sytuacją mieszkańcy nie odczuwają znacznie efektów zamknięcia kładki, ale przy normalnym funkcjonowaniu wyłączenie z użytku tej przeprawy jest uciążliwe.

Przewidziany w dokumentacji projektowej zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę i modernizację kładki, z uwzględnieniem naprawy istniejących elementów, zwiększeniem bezpieczeństwa i poprawą estetyki. Dotychczas wykonano wszystkie prace rozbiórkowe, rozebrano przyczółki (miejsca wjazdowe) i usunięto barierki. Udało się także oczyścić, naprawić i odpowiednio wyprofilować wszystkie podpory oraz zabezpieczyć wystające zbrojenia, które są już gotowe do malowania. Posłuży do tego specjalna farba tworząca łatwo zmywalną powlokę anty-graffiti, odporną na ścieranie oraz chemiczne środki czyszczące i rozpuszczalniki.

Ponadto zdjęto całą płytę pomostową. Według pierwotnych planów płyta miała być jedynie naprawiona, jednak w miarę postępowania prac okazało się, że jej stan techniczny jest gorszy niż się początkowo spodziewano. W związku z powyższym konstruktor mostowy wykonał nowy projekt, który następnie został poddany ocenie projektantów. Podobnie rzecz się miała z łożyskami; należało zamówić i wykonać, większe bardziej funkcjonalne elementy.

Mimo niewielkich opóźnień, które wynikają z przyczyn niezależnych, wykonawca szacuje aktualne zaawansowanie prac na około 50 procent. Obecnie pracownicy czekają na prefabrykaty i łożyska, aby móc dalej kontynuować prace. Gdy tylko uda się je zainstalować, pojawią się balustrady, a cała konstrukcja zacznie nabierać swoich właściwych kształtów. Wykonawcą prac budowlanych przy kładce jest firma Blumen Group sp. z o.o. z Konina, która oszacowała koszt realizacji inwestycji na sumę 1 040 731,29 zł brutto.

Jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu przy ul. Tureckiej, wyłonionym na drodze przetargu wykonawcą została firma Sorted Sp. p. z o.o. z Piaseczna, która w chwili obecnej prowadzi część prac w ramach innej inwestycji na terenie miasta, w ramach przebudowy otoczenia Kolegiaty. W tym wypadku, realizacja inwestycji, została tymczasowo wstrzymana i przesunięta w czasie. W momencie ogłoszenia stanu epidemii prace jeszcze nie zostały rozpoczęte. O tyle łatwiej było podjąć decyzję o odsunięciu robót na dalszy termin.

Obie inwestycje przygotowano do realizacji w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu. Działanie VI 2. Rozwój Gospodarki Turystycznej. Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej.