Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Powiat poddębicki Uniejów Warto przeczytać

Promocja wsi w gminie Uniejów

Do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wystosowany został przez gminę Uniejów wniosek na operację pn.: „Aktywnie na terenach wiejskich. Działalność Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Uniejów”. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.

Odbiorcami projektu mają być członkowie zarejestrowanych Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Uniejów.

Zaproponowana przez gminę operacja jest spójna z Priorytetem 6 PROW na lata 2014-2020 pn.: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich oraz z Celem 1 KSOW na lata 2014-2020: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Podjęte działania miałyby na celu ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymianę i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Wniosek zakłada również promocję jakości życia na wsi i promocję wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, przewiduje się:

– przeprowadzenie seminarium z zakresu systemów jakości żywności, krótkich łańcuchów dostaw, możliwości realizacji swoich pasji i ambicji zawodowych na wsi oraz promocję produktów i potraw lokalnych,

– przeprowadzenie konkursu kulinarnego potraw lokalnych przeprowadzony przy pomocy portalu społecznościowego,

– wydanie publikacji zawierającej informacje o działalności kół z Gminy Uniejów, przepisy na potrawy lokalne biorące udział w konkursie oraz informację o krajowych i unijnych systemach jakości żywności.

Wszystkie zaplanowane działania wpłynęłyby pozytywnie na rozwój obszarów wiejskich, przyczyniłyby się do uaktywnienia członków kół gospodyń wiejskich, a także pomogłyby w nawiązaniu kontaktów i współpracy.

Planowany termin realizacji zadania przewiduje się do końca 2021 r.

Prognozowana wartość projektu wynosi 39 228,82 zł, przy czym 38 950 zł to środki z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a 278,82 zł – wkład własny gminy Uniejów.