Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Parzęczew

Posada zamiast emerytury! To jest skandal! – mówią mieszkańcy

Głośnym echem odbiła się decyzja samorządu i wójta Ryszarda Nowakowskiego dotycząca skarbnik gminy Jadwigi Dębskiej. Jak się dowiedzieliśmy, skarbniczka otrzymała odprawę w związku z przejściem na emeryturę, po czym wróciła do urzędu. Wójt zatrudnił ją na tym samym stanowisku.

2 KOMENTARZE

 1. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po rozwiązaniu stosunku pracy osoba, która nabyła uprawnienia do emerytury, została ponownie zatrudniona u dotychczasowego pracodawcy. Bez znaczenia pozostaje uzgodniony pomiędzy stronami wymiar czasu pracy, w jakim będzie świadczona praca.

  REKLAMA

  Z przepisów regulujących sferę ubezpieczeń społecznych, jak również z przepisów z zakresu prawa pracy nie wynikają przeciwwskazania do powtórnego zatrudnienia na umowę o pracę byłego pracownika, który nabył uprawnienia emerytalne.

  Choć przepisy nie zabraniają, aby świadczeniobiorca po przyznaniu np. emerytury pozostawał nadal aktywny zawodowo, to jednak zobowiązują go do odpowiedniego zachowania się. W myśl ustawy emerytalnej emeryt zobowiązany jest do zawiadomienia organu rentowego o:

  podjęciu działalności podlegającej, co do zasady, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz
  wysokości osiągniętego z tytułu podjętej działalności przychodu.
  Natomiast po upływie roku kalendarzowego świadczeniobiorca ma obowiązek poinformowania ZUS o wysokości przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

  Przy czym obowiązki te nie dotyczą emerytów, którzy przed podjęciem zatrudnienia (działalności) osiągnęli indywidualny powszechny wiek emerytalny.

  Co ważne, wskazane obowiązki spoczywają odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy, a w przypadku osoby pełniącej służbę – na właściwej komórce kadrowej.

  Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015, strona 9

  Dział: Emerytury, renty, zasiłki

  Autor: Honorata Urbaniak

 2. Brawo tak wydaje sie nasze pieniadze 50tys odprawy i 30tys nagrody i ponownie zatrudnia Kto nastepny z takim przywilejem?

Komentarze są wyłączone.