HomeAktualności z regionuBurmistrz m.in. o basenie w Łęczycy, poprzednich władzach i Polskim Ładzie

Burmistrz m.in. o basenie w Łęczycy, poprzednich władzach i Polskim Ładzie

Burmistrz Łęczyca

Bieżący rok to także półmetek kadencji burmistrza Pawła Kuleszy. W rozmowie z naszą redakcją burmistrz opowiada o tym, co udało się zrealizować, o planach na najbliższe lata oraz o zagrożeniach czyhających na polskie samorządy.

Panie burmistrzu, mija właśnie połowa pańskiej kadencji na stanowisku włodarza Łęczycy. Jak pan podsumuje ten czas?

Dwa i pół roku temu dostąpiłem zaszczytu objęcia, z woli mieszkańców naszego miasta, stanowiska burmistrza miasta Łęczycy. Postanowiłem wówczas, że będę burmistrzem
dla wszystkich mieszkańców, zarówno dla tych, którzy na mnie głosowali jak i dla tych, którzy poparli innych kandydatów. Jestem rodowitym łęczycaninem. To miasto, potrzeby jego mieszkańców są dla mnie najważniejsze. Nie chcę podsumowywać mojej działalności
na stanowisku włodarza miasta. Niech zrobią to łęczycanie. Ja oczywiście ocenę własnych działań posiadam, ale tylko po to, by na co dzień jeszcze lepiej i skuteczniej wykonywać zadania należące do burmistrza.

Objął pan stanowisko burmistrza w listopadzie 2018 roku. W jakim stanie zastał pan urząd miejski i jednostki organizacyjne miasta?

Zastałem miasto w nie najlepszym stanie. W minionej kadencji miastem zarządzali:

– burmistrz, któremu prokuratura zawiesiła, w ramach środka zapobiegawczego, zajmowanie stanowiska organu wykonawczego gminy,

– mało kompetentny zastępca burmistrza pochodzący z Łowicza,

– dwaj sekretarze miasta,

– osoba wyznaczona przez prezesa Rady Ministrów do wykonywania zadań i kompetencji burmistrza.

Nic dziwnego, że miasto było w złej kondycji. W księgowości leżała od lat nie załatwiona przez moich poprzedników sprawa zadłużenia miasta w Związku Międzygminnym „Bzura” na kwotę kilkuset tysięcy złotych. Wykonany audyt, na moje zlecenie, wykazał również niedostateczną egzekucję podatku od nieruchomości w poprzedniej kadencji samorządu. Najbardziej jednak zdziwił mnie rozgardiasz organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Łęczycy i w jednostkach organizacyjnych miasta. Zdecydowałem się wyodrębnić w strukturze urzędu dwie komórki, t.j. Wydział Oświaty i Pomocy Społecznej oraz Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska. Sprawy, którymi zajmują się obecnie te wydziały stanowią ponad połowę wydatków w budżecie miasta. Z Urzędu Miejskiego odeszło wielu pracowników. Jedni na emeryturę inni zaś w poszukiwaniu dobrej i lepiej płatnej pracy. W ich miejsce przyjąłem, zawsze w drodze konkursu, w pełni kompetentnych i rzetelnych pracowników. W celu poprawy stanu utrzymania porządku i bezpieczeństwa w mieście postanowiłem rozbudować Straż Miejską. W szkołach i przedszkolach oraz spółkach Skarbu Miasta należało wiele poprawić w zakresie spraw organizacyjno-prawnych. Jest to jednak temat na odrębny artykuł.

Czy wszystko było takie złe? Wspomnę tu remont ulicy Marii Konopnickiej czy utworzenie żłobka z osiemnastoma miejscami dla dzieci do lat trzech?

Byłem gorącym orędownikiem remontu a raczej przebudowy ul. M. Konopnickiej. Niestety nic nie zrobiono, aby skrzyżowanie ulic M. Konopnickiej i Kaliskiej było bardziej bezpieczne. Ponadto po trzech latach od zakończenia remontu w ul. Marii Konopnickiej tworzą się głębokie dziury, niebezpieczne dla pieszych i zmotoryzowanych. Przyjęty przez moją poprzedniczkę projekt technologiczny remontu drogi okazał się błędny i nieprofesjonalny.

Natomiast pragnę zaznaczyć, że 18 miejsc żłobkowych to kropla w morzu potrzeb młodych łęczyckich rodzin. Dzięki moim staraniom miasto Łęczyca w 2020 roku otrzymało dotacje celową z budżetu państwa na utworzenie nowych 25 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w kwocie 369 450,00 zł. Łączny koszt inwestycji wraz z wkładem własnym miasta wyniósł 510 981,78 zł.

Jakie inwestycje w okresie pańskiego funkcjonowania na stanowisku burmistrza udało się wykonać, jakie są w trakcie i jakie pan planuje przeprowadzić?

Wymienię je chronologicznie według czasu wykonania, poczynając od 2019 roku:

Przebudowa drogi gminnej nr 104362 wraz z odwodnieniem – ulica Górnicza w Łęczycy
za kwotę brutto 3 359 867,61 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łęczycy za kwotę 825 101,22 zł brutto.

Otrzymano dotację w wysokości 180 991 ,00 zł z Lokalnej Grupy Działania, na realizację montażu systemu mobilnych siedzisk na Sali widowiskowej w Łęczyckim Domu Kultury
oraz budowy strefy aktywności fizycznej przy ul. Ozorkowskie Przedmieście w Łęczycy.

W roku 2019 zakończona została budowa pasywnego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy przy ul. Słowackiego. Całość inwestycji wyniosła 4 mln 767 tys. 710 zł i została sfinansowana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Łęczycy w miesiącu listopadzie 2019 roku oddało do użytkowania budynek mieszkalny wielorodzinnego w Łęczycy przy ul. Kaliskiej 32A o powierzchni użytkowej mieszkań – 1231,42 m2 posiadający 27 mieszkań. Koszt całkowity budowy budynku mieszkalnego wyniósł 5 080 500,00 zł brutto.

Jednym z pierwszych zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2020 była „Budowa drogi wraz z odwodnieniem – połączenie ulicy Górniczej z ul. Belwederską w Łęczycy”. Na zadanie miasto pozyskało dotację z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028 w wysokości 2.111.135,00 zł, co stanowiło 50% wartości całkowitej zadania. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa, wykonane zostaną roboty budowlane jak również sprawowany będzie nadzór autorski. Inwestycja jest zadaniem wieloletnim, w roku 2020 przebudowany został odcinek ulicy Belwederskiej. Pozostała część robót planowana jest do zakończenia w terminie do 12 listopada 2021r.

Kolejnym przedsięwzięciem była „Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego”. Zadanie jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kwota dofinansowania
to 639 449,72 zł, co stanowi 35% wartości zadania. ponadto miasto uzyskało dotację
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 642 371,00 zł. Budynek
o wysokości 2 kondygnacji nadziemnych będzie posiadał 12 mieszkań o wielkości od 25,40 m² do 34,26 m².

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad zalewem łęczyckim zlokalizowane w całości na wschodnim brzegu zalewu polegało na:

– wykonaniu chodnika z kostki betonowej, tablic edukacyjnych, altan i stanowisk piknikowych, stanowisk do grillowania, lamp oświetlenia hybrydowego wzdłuż chodnika,

– montażu koszy, ławek i stojaków na rowery,

– budowie altany taneczno- koncertowej.

Zadanie w całości zrealizowano ze środków własnych.

W ramach inwestycji w wyniku przetargu nieograniczonego w systemie zaprojektuj i wybuduj wykonano tor rowerowy typu „Pumptrack”. Złożony on jest z przeszkód (muld/nasypów) i zakrętów specjalnie wyprofilowanych tworzących zamkniętą pętlę, ułożonych w sekwencje, które umożliwiają rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez konieczności pedałowania. Zadanie w całości zrealizowano ze środków własnych.

Przy zalewach łęczyckich zamierzam utworzyć plażę i miejsce zabaw dla dzieci. Nie ukrywam, że w moich planach jest wybudowanie przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Łęczycy krytej pływalni dla dzieci oraz dorosłych. Liczę tu jednak na dotację ze środków Unii Europejskiej.

Pragnę ponadto zaznaczyć, że Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska nie tylko dba o obiekty sportowe, utrzymuje porządek w mieście, ale wykonuje wiele prac remontowych na naszych placach i ulicach.

Od początku mojej kadencji szczególnie zależało mi na wprowadzeniu budżetu obywatelskiego, który polega na tym, że każdy mieszkaniec Łęczycy ma możliwość decydowania o wydatkowaniu środków z budżetu Miasta. Służy to z jednej strony większej otwartości i użyteczności działania jednostki samorządu terytorialnego, z drugiej – pobudzeniu zainteresowania i aktywizacji mieszkańców w życiu publicznym. Budżet obywatelski może przyczyniać się także do większej efektywności wydatkowania pieniędzy publicznych, do budowania wśród mieszkańców poczucia identyfikacji ze społecznością lokalną oraz podniesienia poziomu zaufania mieszkańców do samorządu.

Jakie zagrożenia dla łęczyckiego samorządu i mieszkańców Łęczycy dostrzega pan
w najbliższym czasie ?

Z mieszanymi uczuciami czytam zapowiedzi wprowadzenia przez rząd tzw. Polskiego Ładu. Według jego założeń kwota wolna od podatku ma wzrosnąć do 30 tys. zł. Uderzy to mocno
w takie samorządy jak miasto Łęczyca, które mają procentowe udziały we wpływach z podatku dochodowego. Myślę, że będzie to około 20 % naszego budżetu. Do tego dochodzi podwyższenie kwoty najniższego wynagrodzenia i inne ulgi. Jestem zwolennikiem pomocy przez państwo osobom najuboższym, ale nie może się to dziać kosztem dochodów samorządów. Nie zmienią tego sterowane subwencje rządowe na inwestycje. Może zabraknąć środków finansowych na oświatę, kulturę, remonty i małą architekturę.

Mieszkańcy będą się jednak cieszyć. Pozostanie im więcej pieniędzy w portfelach.

No niezupełnie. Od nowego roku czekają nas podwyżki prądu. W wielu regionach kraju sięgnąć mogą nawet 50-70 procent. Liczę na rządowy program osłonowy, bo podwyżki cen w takiej wysokości spowodują ogromne koszty społeczno-ekonomiczne. Czy zostanie on uruchomiony, tego nie wiem. Podwyżki energii elektrycznej spowodują natychmiastowy wzrost cen towarów i usług. Podobnie jest z cenami za gaz. Rok 2021 przyniósł bardzo duży wzrost cen paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie Energii. W porównaniu do 2020r jest to wielkość przekraczająca 50%. W konsekwencji Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Łęczycy musiała zakontraktować paliwo gazowe na okres 1 roku za kwotę ok. 4 mln zł (do tej pory za tą samą ilość paliwa gazowego płaciliśmy 2,9 mln zł). Spółka jako przedsiębiorstwo posiadające koncesję na wytwarzanie ciepła ma obowiązek złożenia do Urzędu Regulacji Energetyki, corocznie wniosku o zatwierdzenie nowej taryfy. Pomimo wzrostu cen paliwa gazowego od dnia 1 lipca 2021r., Spółka nowe wyższe ceny energii cieplnej wprowadzi dla Odbiorców dopiero od 1 października 2021r.Przewidywany wnioskowany do zatwierdzenia przez URE wzrost cen energii cieplnej w naszej Spółce wyniesie ok. 18%. Rządowa strategia energetyczna jest zapisana w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040). To właśnie tam, obok rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii, energetyki jądrowej i odchodzenia od węgla, zapisano rzecz kluczową dla gotujących i ogrzewających domy gazem. Dokument przewiduje liberalizację rynku gazowego dla odbiorców indywidualnych przez zniesienie obowiązku urzędowego zatwierdzania cen gazu od 2024 r. Wówczas ceny gazu poszybują bardzo wysoko i osiągną pułap cen przemysłowych. To wszystko wpłynie na ceny towarów i usług oraz zawartość portfeli naszych mieszkańców.

Można powiedzieć, że czekają nas trudne lata ?

Jako burmistrz Łęczycy muszę zadbać o właściwe funkcjonowanie miasta w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Ponadto miasto musi się rozwijać. Właśnie dlatego razem z prezesem TBS Spółka z o.o. planujemy wybudować nowoczesny blok mieszkalny przy ulicy Dworcowej. Wykonanie ulicy, która połączy ul. Górniczą z ul. Belwederską nastąpi
do listopada 2021 roku. Mam w planie inne inwestycje dla seniorów ale też dla dzieci
i młodzieży. Zależy to jednak od pozyskania środków z Unii Europejskiej. Chcę podkreślić, że największą troską otaczam zdrowie naszych mieszkańców i utrzymaniu dla nich pracy. Takie zadania stawiam sobie na pozostałą część kadencji.

Burmistrz Łęczyca
UDOSTĘPNIJ:
Pożar zakładu. Ewa
Kontrowersyjne rekla
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.