Reporter

reporter-ntr.pl

Temat główny

Przypominamy. Od dziś maseczki są obowiązkowe

W związku ze stanem pandemii koronawirusa w Polsce wprowadzono obowiązek zakrywania nosa i ust. Obostrzenie wchodzi w życie w czwartek (16 kwietnia). Tak wynika z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia.

Nowy obowiązek polega na zasłanianiu nosa i ust przy pomocy maski, maseczki lub odzieży. Obostrzenie można sprowadzić do prostej zasady – zakładasz maseczki zawsze wtedy, gdy jesteś poza domem:

– na drogach i placach,
– w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
– w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
– na terenie nieruchomości wspólnych

O konieczności noszenia maseczek należy pamiętać także podczas przemieszczania się:

– w środkach publicznego transportu zbiorowego
– taksówkach lub autach świadczących usługę przewozu osób

Maskę należy nałożyć również na wyraźnie polecenie:

– organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;
– innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

Rozporządzenie precyzuje też, kiedy nie trzeba nosić masek:
– podczas korzystania z pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem
– w przypadku dziecka do ukończenia 4 roku życia;
– w przypadku osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane)
w przypadku osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów
– w przypadku kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego, organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący taką działalność zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób
– w przypadku duchownego sprawującego kult religijny
– w przypadku żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Co ważne, kasjer w sklepie może wykonywać pracę zasłaniając nos i usta przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.