Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Powiat łęczycki Temat główny Warto przeczytać Łęczyca

Prokuratura prześwietli funkcjonowanie PCPR w Łęczycy!

Pomimo przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR za 2020 rok, rada powiatu łęczyckiego zdecydowała o przekazaniu sprawy dotyczącej funkcjonowania jednostki do prokuratury. Pojawiły się wątpliwości co do prawidłowej pracy PCPR w Łęczycy.

Podczas marcowej sesji rady powiatu łęczyckiego była już kierownik PCPR, Anna Olczak przedstawiła na piśmie sprawozdanie z działalności jednostki za 2020 rok. Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag, jednak zarząd powiatu, jak poinformował starosta Janusz Mielczarek, przedłożył projekt uchwały o skierowaniu sprawy dotyczącej funkcjonowania PCPR do prokuratury. Powodem są zarzuty kierowane m.in. pod adresem byłej szefowej PCPR w trzech kolejnych skargach, które trafiły do łęczyckiego starostwa.

– Pierwsza skarga z 6 listopada 2020 roku zawiera zarzuty skarżącej na kierownika polegające na zatrzymaniu przedmiotów do niej należących. Ponadto skarżąca zwraca się o wyjaśnienie kto i w jaki sposób pokonał zabezpieczenia do programu księgowego Finanse i Księgowość, skoro po odsunięciu jej od obowiązków służbowych nikomu ich nie ujawniała. Kolejna skarga, z 22 grudnia 2020 roku również dotyczyła przedmiotów, których skarżąca nie odzyskała po ustaniu stosunku pracy. Wskazano także, że we właściwym terminie nie zostały dostarczone przez PCPR zaświadczenia płatnika składek Z-3 do ZUS. Skarga dotyczyła także zaprzestania wypłacania dodatku specjalnego skarżącej w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Ostatnia, trzecia skarga, dotyczyła nieprawidłowości, jakie w ocenie autorki skargi mają miejsce w centrum pomocy rodzinie w związku z wypłatami nagród pracowniczych – informuje starosta łęczycki Janusz Mielczarek. – Zarząd nie skierował sprawy do prokuratury, była to decyzja rady powiatu na mocy uchwały nr XXXI/162/21 w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia. Zgodnie z przepisami o samorządzie powiatowym, na podstawie jednogłośnie podjętej uchwały przewodniczący rady przekazał sprawę do prokuratury. Jeżeli chodzi o rozwiązanie umowy o pracę z byłą kierownik, Anną Olczak, to w dniu 15 marca br. złożyła do zarządu pismo z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy ze względów osobistych i zdrowotnych – dodaje starosta. – Ze względu na organizację pracy jednostki, w dniu 31 marca br. na stronie BIP Starostwa Powiatowego zamieściliśmy ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika PCPR w Łęczycy, termin składania ofert upływa z dniem 15 kwietnia.

Zgodnie z ustawą o rodzinnej pieczy zastępczej, centrum pomocy rodzinie jest organizatorem rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pomocy dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i inne formy opieki. Według stanu na 31 grudnia 2020 roku w 28 rodzinach zastępczych, 12 zastępczych niezawodowych i 4 zastępczych zawodowych przebywało 72 dzieci, z czego w mieście Łęczyca 25 dzieci, w gminie Łęczyca – 6, w gminie Daszyna – 8, w gminie Grabów – 7, w gminie Góra Św. Małgorzaty – 5, w gminie Piątek – 7, w gminie Świnice Warckie – 2 i w gminie Witonia – 1 dziecko. Łączna kwota poniesionych wydatków na rodziny zastępcze spokrewnione wyniosła w 2020 roku 352 445,46 zł, zastępcze rodziny niezawodowe 249 686,42 zł, zastępcze zawodowe 388 331,74 zł. zdecydowana większość dzieci trafia do rodzin zastępczych ze względów społecznych: bezradność rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, uzależnienie od alkoholu, długotrwała choroba rodziców lub sieroctwo.