Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Ozorków Powiat zgierski Temat główny Warto przeczytać

Podatki wzrosną. Czy za śmieci też zapłacimy więcej?

Radni z Ozorkowa zdecydowali o podniesieniu stawek podatkowych od nieruchomości. Szacuje się, że do kasy miasta trafi z tego tytułu prawie 600 tysięcy złotych.

W uchwale można przeczytać, że stawki podatkowe w przedłożonym projekcie zostały zwiększone o 9,24% w stosunku do roku 2020 w odniesieniu do następujących przedmiotów opodatkowania:

– grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – wzrost o 9,4%;

– grunty pozostałe – wzrost o 14,3%;

– budynki lub ich części mieszkalne – wzrost o 9,9%;

– budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – wzrost o 4,3%;

– budynki lub ich części pozostałe – wzrost o 8,3%.

„Proponowane stawki mieszczą się w granicach określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M. P. z 2020 r., poz. 673). Wprawdzie propozycja wskazanych stawek podatku od nieruchomości odnosi się do ich zwiększenia, jednak wskazać należy, iż oprócz ich modyfikacji, która nastąpiła mocą uchwały Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 listopada 2019 r. (dotyczy 2020 r.), poprzednia zmiana (wzrost stawek) dotyczyła opodatkowania tego podatku za rok 2017. Powyższe oznacza pozostawanie podstaw opodatkowania podatku od nieruchomości na tym samym poziomie opodatkowania w okresie trzech kolejno następujących po sobie lat podatkowych (2017 r., 2018 r., 2019 r.). Podniesienie stawek podatkowych spowoduje wzrost łącznych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2021 roku o około 590 tysięcy złotych” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Ile konkretnie wyniosą w przyszłym roku stawki?

Roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł od 1 m² powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 m² powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Jak się dowiedzieliśmy przeciwko podniesieniu stawek zagłosował jeden radny, sześciu wstrzymało się od głosu, ośmiu samorządowców było za podwyżką.

Czy wzrosną też opłaty za odbiór śmieci? Mieszkańcy nie kryją obaw przed wzrostem opłat za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych.

– To byłaby katastrofa. Jestem wdową i mam niską emeryturę. Wszystko drożeje i człowiekowi jest coraz trudniej związać koniec z końcem. Kolejna podwyżka za śmieci na pewno spowodowałaby znaczne obciążenie mojego budżetu. Nawet nie wiem na czym mogłabym zaoszczędzić, aby mieć jakiekolwiek pieniądze na wyższe opłaty – mówi starsza ozorkowianka.

Grzegorz Stasiak, prezes Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, przyznaje, że o utrzymanie cen na dotychczasowym poziomie będzie trudno.

– Główny problem związany z gospodarką odpadami tkwi w opłatach ustalanych przez monopolistę, czyli Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krzyżanówku pod Kutnem, gdzie trafiają m.in. śmieci z Ozorkowa – mówi szef ozorkowskiej komunalki. – Te stawki składowisko w Krzyżanówku podwyższa z roku na rok. Być może, gdyby w przetargu zawarta byłaby możliwość podnoszenia naszych cen w sytuacji wzrostu opłat podyktowanych właśnie z podkutnowskiej RIPOK, to opłaty w Ozorkowie mogłyby pozostać na razie na takim samym poziomie.

Burmistrz Jacek Socha podkreśla, że nie może wypowiadać się szczegółowo o zasadniczych kryteriach podanych w ogłoszonym przetargu dla firm zainteresowanych odbiorem śmieci w Ozorkowie.

– Proszę mi wierzyć, że chciałbym, aby te opłaty nie były wysokie. Jednak urząd miasta nie ma na to wpływu. O cenach decyduje wiele czynników zewnętrznych.

Magistrat informuje, że przetarg na odbiór odpadów komunalnych na 2021 r. został już ogłoszony.
„Ogłoszenie dotyczące zamówienia zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02/11/2020 r. Otwarcie ofert w dniu 08/12/2020 r. W ubiegłym roku do przetargu zgłosiła się jedna firma – Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Wartość szacowaną przetargu na odpady wyceniono na 4 909 883 zł” – czytamy w mailu przesłanym przez urząd w Ozorkowie.