Reporter

reporter-ntr.pl

Aktualności Powiat zgierski Warto przeczytać Zgierz

Pierwsza w historii powiatu zgierskiego zdalna sesja

Sesja została zorganizowana tak, by w dobie epidemii koronawirusa umożliwić samorządowcom jak najbezpieczniejsze procedowanie i podejmowanie uchwał.

Radni uczestniczyli w zdalnej sesji korzystając ze służbowych tabletów, które sprawdziły się zarówno jako narzędzia komunikacji, jak i urządzenia do głosowania.

Przewodniczący rady powiatu zgierskiego Mirosław Burzyński prowadził obrady z sali konferencyjnej w budynku starostwa. Starosta zgierski, członkowie zarządu powiatu, naczelnicy wydziałów oraz radni przebywali bądź w swoich gabinetach, bądź w domach. Sesja zdalna, tak jak każda inna, była transmitowana on-line.

Zgodnie z porządkiem obrad, przyjęto m.in. roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z którego wynika, że w 2019 r. na terenie naszego powiatu w systemie pieczy zastępczej funkcjonowało 181 rodzin (obejmujących opieką 240 dzieci), w tym 11 zawodowych rodzin zastępczych, a także 2 rodzinne domy dziecka (obejmujące opieką 9 dzieci). W powiatowych domach dziecka w Grotnikach i Dąbrówce na koniec 2019 r. przebywało łącznie 57 wychowanków, a w czerech Domach Pomocy Społecznej, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje PCPR, w grudniu przebywały w sumie 362 osoby. W 2019 r. PCPR realizował projekty współfinansowane z EFS: „Rodzina – dobra przyszłość” na rzecz dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”, mający na celu poprawę dostępności mieszkańców do usług zdrowotnych i społecznych. Z kolei z udziałem środków PFRON kontynuowano realizację programu „Aktywny Samorząd”, zmierzającego do niwelacji barier w dostępie osób niepełnosprawnych do: życia społecznego, zawodowego i edukacji (np. poprzez: zakup sprzętu rehabilitacyjnego, elektronicznego, protez czy refundację kosztów edukacji).

Radni podczas XVIII sesji zapoznali się także z informacją o działalności Centrum Medycznego „Boruta” Sp. z o.o. w Zgierzu z uwzględnieniem wyniku finansowego spółki za rok 2019, który wyniósł 90.530,67 zł i był około 24 tys. zł wyższy od zysku wypracowanego w roku 2018. Na sesji prezes zarządu CM „Boruta” dr n. med. Zbigniew Muras poinformował radnych, że porozumieniu ze starostą zgierskim zdecydowano, iż w tak trudnej sytuacji, jaką jest panująca epidemia, dywidendy dla wspólników nie zostaną wypłacone, a zysk zasili kapitał zapasowy spółki.

W punkcie obrad poświęconym prezentacji współpracy z samorządami gminnymi, starosta zgierski Bogdan Jarota mówił m.in. o: porozumieniach ws. bieżącego utrzymania dróg powiatowych, zawartych w 2019 r. z władzami miast: Ozorkowa, Zgierza i Głowna, a także o współpracy przy budowie dróg, w tym projekcie przebudowy układu komunikacyjnego w Ozorkowie (ul. Łęczycka). Starosta wyraził nadzieję na jeszcze lepszą współpracę z samorządami gminnymi w roku bieżącym, do której zresztą zachęca, gdyż działając razem, można osiągnąć więcej.

Podczas zdalnej sesji Rada Powiatu Zgierskiego podjęła osiem uchwał. W uchwale zmieniającej tegoroczny budżet, plan dochodów zwiększono m.in. o 350 tys. zł, przekazanych powiatowi zgierskiemu przez strykowski samorząd na przebudowę chodnika w ulicy Kolejowej, od ronda do torów kolejowych. Całkowita wartość tej inwestycji drogowej szacowana jest na około pół miliona złotych.