Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Powiat łęczycki Temat główny Warto przeczytać Łęczyca

Czy starosta odpowiada za samowolę budowlaną?

Na odcinku Łęczyca – Topola Królewska dwie firmy układają gazociąg. Jedna z inwestycji może być prowadzona nielegalnie. Czy starosta powinien podjęć decyzję o wstrzymaniu robót?

Jak twierdzi prezes firmy TEL-GAZ, budowana równolegle, druga nitka gazowa realizowana przez Polską Spółkę Gazownictwa nosi znamiona samowoli budowlanej, ponieważ powstaje bez pozwoleń i niezbędnej dokumentacji, co pozostaje w opozycji do obowiązujących przepisów nadzoru budowlanego. Sytuację tę zgłosił 30 kwietnia do starostwa powiatowego w Łęczycy, które po rozpoznaniu sprawy skierowało ją do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego argumentując swoją decyzję faktem, że po przeprowadzeniu wstępnej kontroli rejestrów z lat 2020 – 2021 dotyczących zgłaszania budowy i robót budowlanych, stwierdzono, że zgłoszenie nie wpłynęło. W określonej sytuacji zachodzi domniemanie braku legalności budowy. W związku z tym p.o. kierownika wydziału architektury i budownictwa, Radosław Małecki, wnosi o kontrolę prowadzonych przez Polską Spółkę Gazownictwa prac budowlanych. 24 maja prezes zarządu firmy TEL-GAZ, w piśmie skierowanym do starosty Janusza Mielczarka wskazuje na wielokrotne sygnalizowanie nieprawidłowości występujących na budowie gazociągu z Łęczycy do Topoli Królewskiej. Jednocześnie prezes potwierdził, że Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego w Łęczycy udzielił wyjaśnień iż wspomniana inwestycja nie była uzgodniona i rozpatrywana na posiedzeniu Narady Koordynacyjnej. Niemniej jednak wyraził swoje zdziwienie brakiem reakcji urzędników starostwa, którzy mając wiedzę o zaistniałych nieprawidłowościach nie podjęli decyzji o wstrzymaniu robót.

W odpowiedzi stwierdzono, że starostwo, pismem z dnia 7 maja poinformowało organ odpowiedzialny za kontrolę prowadzonych robót budowlanych czyli Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęczycy o możliwości popełnienia samowoli budowlanej.

W tej sytuacji powstaje pytanie, kto powinien rozstrzygać o samowoli i ewentualnym wstrzymaniu prac budowlanych?

– Według obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego – mówi Janusz Mielczarek,starosta łęczycki – jestem zwierzchnikiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w tym znaczeniu, że moim zadaniem jest wytyczanie i koordynacja ogólnych kierunków działania, powoływanie i odwołanie kierownika (art. 35 ust. 3 pkt 2-5 u.s.p. w zw. z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane). Jako starosta nie dysponuję jednak prawem wydawania decyzji administracyjnych odnoszących się do zakresu działania PINB, bezpośrednim przełożonym PINB jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, który wydaje decyzje administracyjne w zakresie jego działania. Do zadań własnych powiatu w ramach tej regulacji nie wchodzą funkcje kontrolne nadzoru budowlanego, a jedynie funkcje administracyjno-prawne wykonywane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. Natomiast zadania nadzoru budowlanego zgodnie z art. 80 ust. 2 prawa budowlanego wykonuje odpowiednio PINB oraz wojewoda przy pomocy WINB. Przyjęcie przez ustawodawcę takiej konstrukcji oznacza, iż PINB jest samodzielnym organem administracji rządowej, wydającym decyzję we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, wykonującym powierzone mu zadania w imieniu własnym, a nie starosty. W konsekwencji zadania i kompetencje PINB nie stanowią zadań powiatu, są bowiem zadaniami z zakresu administracji rządowej wykonywanymi samodzielnie i we własnym imieniu przez ten organ. Starosta jako organ administracji samorządowej nie uzyskuje w tym zakresie jakiejkolwiek kompetencji do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych, a jego aparat pomocniczy nie uczestniczy w ich wydawaniu – wyjaśnia starosta. – Trudno mi w tej sytuacji zrozumieć formułowane wobec mnie, jako starosty, zarzuty braku reakcji na zaistniałą domniemaną samowolę budowlaną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.