Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ozorków Powiat zgierski

Usuną z gospodarstw szkodliwy azbest

azbest

Do końca maja gminni urzędnicy będą sprawdzać na podstawie wcześniejszych zgłoszeń z których gospodarstw usunięty będzie azbest.
Urząd przypomina, że ostatnia inwentaryzacja tego niebezpiecznego dla środowiska materiału została przeprowadzona przez pracowników urzędu gminy w Ozorkowie w 2012 roku.
Wykaz osób i adresów, które objęte zostaną weryfikacją w ramach zinwentaryzowanych odpadów z 2012 roku znajduje się w Urzędzie Gminy Ozorków (pokój nr 5). Do wszystkich tych osób zostaną również przesłane drogą pocztową szczegółowe informacje. Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawie przedsięwzięcia są: Elżbieta Szamałek i Karolina Dziedziela (tel. 42 277 14 44 wew. 120).
– Do 31 marca chęć udziału w akcji mogą zgłaszać również mieszkańcy naszej gminy, którzy nie byli objęci wcześniejszą weryfikacją, a posiadają zmagazynowane odpady na swoich posesjach – mówi Elżbieta Szamałek, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Ozorków.
W czerwcu złożony zostanie wniosek o uzyskanie przez gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie usunięcia i zutylizowanie azbestu z prywatnych posesji.
– W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku i otrzymania dotacji z WFOŚiGD w Łodzi, wyspecjalizowana firma przystąpi do prac prawdopodobnie już we wrześniu. Co ważne, mieszkańcy nie zapłacą za tę usługę ani grosza – mówi Tomasz Komorowski, wójt gminy Ozorków.
Należy pamiętać, że gmina nie udziela refundacji kosztów już poniesionych za usunięcie azbestu we własnym zakresie oraz w przypadku skorzystania z dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Ponadto, finansowaniu podlegać będzie usunięcie i unieszkodliwienie odpadów pochodzących tylko i wyłącznie z konkretnej posesji i uznanych jako własność wnioskodawcy.
(stop)