Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Gm. Łęczyca Powiat łęczycki Temat główny Warto przeczytać

Protest w urzędzie! Rodzice nie chcą likwidacji szkoły!

Wiele emocji towarzyszyło sesji podczas której samorządowcy dyskutowali nad projektem wniesionym pod obrady przez wójta Jacka Rogozińskiego. Do urzędu zjechali rodzice i nauczyciele uczniów szkoły w Błoniu (gm. Łęczyca), którzy wyrażają swój sprzeciw wobec zamiaru lokalnej władzy.

Dlaczego wójt chce zlikwidować szkołę podstawową?

– Prowadzenie 5 szkół podstawowych przez gminę wiejską, w większości rolniczą jest zadaniem niezwykle trudnym pod kątem finansowym. Dodatkowym niekorzystnym czynnikiem jest niska liczba uczniów, co stanowi o wysokości subwencji oświatowej zgodnie z zasadą, że pieniądz „ idzie za uczniem”. Z tych to powodów wystąpiłem do rady z inicjatywą w sprawie likwidacji szkoły podstawowej w Błoniu – tłumaczy wójt J. Rogoziński. – Przez 3 miesiące prosiłem radnych o pomysły na rozwiązanie problemu w zakresie znalezienia sposobu na zabezpieczenie środków na dalsze inwestycje gminne. Do tej pory udało się niemało. Rozwój infrastruktury drogowej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, gazyfikacja, remonty i doposażenie świetlic wiejskich i jednostek OSP. Niestety, wobec rosnących kosztów utrzymania kadry nauczycielskiej, przy minimalnym wzroście subwencji oświatowej, utrzymanie 5 szkół w poważny sposób zagraża dalszym inwestycjom a w konsekwencji rozwojowi gminy. W budżecie na 2021 rok byliśmy zmuszeni do dofinansowania oświaty na kwotę ponad 8 milionów zł. Tegoroczna subwencja oświatowa wynosi niecałe 6,5 mln zł i jest o 50 tysięcy zł mniejsza w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Andrzej Piłacik, kierownik ds. oświaty w urzędzie gminy w Łęczycy, mówi o przesłankach decyzji stanowiącej o wyborze placówki do likwidacji.

– Obecnie w tej szkole, w klasach od I do VIII, uczy się 56 dzieci i młodzieży, stąd wysokie koszty utrzymania placówki. Najwyższą pozycję po stronie wydatków stanowią płace nauczycieli (17 pedagogów – przyp. aut.), które w roku ubiegłym wzrosły średnio o 300 zł, jeżeli tę kwotę pomnożymy przez 12 miesięcy otrzymujemy już 3 600 zł na statystycznego nauczyciela. Tymczasem subwencja na ucznia wzrosła jedynie o 200 zł w skali roku, rachunek jest dość oczywisty. Kolejnym czynnikiem jest baza dydaktyczna, jaką dysponuje szkoła i w tym kontekście na pewno placówka w Topoli Królewskiej spełnia warunki programu nauczania dla klas od pierwszej do ósmej, tym bardziej, że była siedzibą gimnazjum z doskonale wyposażoną bazą sportową i perspektywą wybudowania basenu.

Radni głosowali nad propozycją wójta i okazało się, że 5 z nich było za, 5 przeciwnych, 2 wstrzymało się od głosu, 1 nie wziął udziału w głosowaniu, 2 samorządowców było nieobecnych. Tym samym projekt uchwały nie został przyjęty. Działaniom samorządu przypatruje się łódzkie Kuratorium Oświaty.