Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Ozorków Powiat zgierski Warto przeczytać

OPK przyjazne dla mieszkańców

Zakład Ciepłownictwa w Ozorkowie został utworzony w 1972 roku z chwilą oddania do eksploatacji sieci cieplnej na odcinku od wymiennikowni ciepła zlokalizowanej na terenie ZPB „Morfeo” przy ul. Łęczyckiej do osiedla im. Wojska Polskiego w rejonie ul. Nowy Rynek.

W początkowym okresie do sieci podłączone były obiekty o łącznej mocy poniżej 1 MW. Wymiennikownia ciepła zasilana była parą technologiczną o temperaturze 200 oC i ciśnieniu 0,4 MPa i posiadała moc zainstalowaną ok. 15 MW. Dostawcą pary była elektrociepłownia Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Morfeo”. Po trzydziestu latach w grudniu 2002 roku została uruchomiona nowa kotłownia gazowo-olejowa wyposażona w trzy kotły firmy Viessmann typu Vitomax, o łącznej mocy 21,23 MW, z palnikami modulowanymi na gaz i olej firmy Riello. Aktualnie przedsiębiorstwo nasze jest właścicielem 15,1 km sieci ciepłowniczej i dostarcza energię do 140 węzłów cieplnych znajdujących się w obiektach odbiorców.

Moc zamówiona przez naszych odbiorców w chwili obecnej wynosi 15,71 MW w tym na potrzeby c.w.u. ok. 2,1 MW.

Głównymi odbiorcami ciepła są;

– Ozorkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa – 57,1 % udziału w mocy zamówionej

– Wspólnoty Mieszkaniowe oraz komunalne budynki mieszkalne wielorodzinne – 10,6 udziału w mocy zamówionej

– Szkoły i Przedszkola – 14, % udziału w mocy zamówionej

– Podmioty gospodarcze – 7,7 % udziału w mocy zamówionej

– Urzędy i Instytucje – 5,6 % udziału w mocy zamówionej

– Centrum Sportu i Rekreacji – 4,4 % udziału w mocy zamówionej

– Odbiorcy prywatni – 0,4 % udziału w mocy zamówionej

W 2019 roku Zakład Ciepłownictwa sprzedał ciepło w ilości 102 444,3 GJ.

Sprzedaż ciepła w 2019 r. w porównaniu do lat ubiegłych ( w GJ )

rok2013201420152016201720182019
Sprzedaż ciepła w GJ
113.372,4

99.118,5

101.077,6

111.482,0

113.187,6

109.905,6

102.444,3

Pomimo podłączania do sieci nowych odbiorców, w ostatnich latach systematycznie spadała sprzedaż ciepła. Znaczący wpływ na taką sytuację miały przeprowadzane w ostatnich latach przez naszych głównych odbiorców OSM, Wspólnoty Mieszkaniowe, szkoły i przedszkola inwestycje związane z termomodernizacją swoich zasobów. OSM w okresie trwania prac termomodernizacyjnych zmniejszyła moc zamówioną z 15,71 MW do 8,97 MW. Pozostali odbiorcy również w tym czasie zmniejszali moc zamówioną, czyli zapotrzebowanie na ciepło. Rezultatem tych działań jest to, że w chwili obecnej moc zamówiona przez wszystkich odbiorców wynosi 15,71 MW, czyli tyle ile jeszcze kilka lat temu wynosiła moc zamówiona samej OSM. Po latach systematycznego spadku sprzedaży ciepła, w roku 2015 po raz pierwszy w ostatnim okresie odnotowaliśmy wzrost sprzedaży ciepła w porównaniu z rokiem poprzednim. W kolejnych dwóch latach 2016, 2017 również odnotowaliśmy wzrost sprzedaży. W kolejnym roku 2018 sprzedaż ciepła nieco spadła, pomimo podłączenia do sieci jesienią 2017 r. pięciu nowych odbiorców przy ul. Kościelnej z mocą zamówioną ogółem ok. 200 kW. Jest to spowodowane krótszym sezonem grzewczym w roku 2018 w porównaniu z poprzednim rokiem. W roku 2019 nastąpił kolejny spadek sprzedaży ciepła spowodowany wyjątkowo łagodną aurą.

Nasza Spółka opracowuje taryfę dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44-46 ustawy Prawo energetyczne, następnie składa wniosek o jej zatwierdzenie do Urzędu Regulacji Energetyki. Po rozpatrzeniu wniosku, decyzją Prezesa URE taryfa jest zatwierdzana i następnie wprowadzona przez przedsiębiorstwo do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami. Okres obowiązywania taryfy dla ciepła wynosi 12 miesięcy. Ceny za ciepło i stawki opłat przesyłowych kalkuluje się w taki sposób aby pokryć w okresie obowiązywania taryfy planowane koszty uzasadnione prowadzonej działalności ciepłowniczej. Na ogólną cenę dostarczonego ciepła do odbiorców składa się cena za moc zamówioną ( zł/MW/m-c ), cena za energię cieplną ( zł/GJ ) oraz stawki opłat za usługi przesyłowe , opłata stała (zł/MW/m-c ) oraz opłata zmienna ( zł/GJ ).

Od dnia 01.02.2020 r. wprowadziliśmy do stosowania nową XVII taryfę dla ciepła, co skutkuje średnim zmniejszeniem kosztów zakupu ciepła przez odbiorców o 8,92%.

Biorąc pod uwagę ostatnią obniżkę na 2020r. można stwierdzić, że ogółem w ciągu ostatnich siedmiu lat, począwszy od 01.2013 r. koszty zakupu ciepła od OPK Sp. z o.o. wzrosły sumarycznie średnio o 2,9 %. (suma wartości bezwzględnych (+)+(-) 2,9 % / 7 lat = 0,41 % rocznie.

W wyżej wymienionym okresie były zarówno podwyżki jak i obniżki cen spowodowane m.in. zmianami kosztów zakupu gazu ziemnego, kosztami zakupu uprawnień do emisji CO2.

Tegoroczna obniżka cen ciepła spowodowana jest głównie działaniami inwestycyjnymi i remontowymi przedsiębiorstwa wykonanymi w Zakładzie Ciepłownictwa w ciągu ostatnich kilku lat. Były to prace związane z wymianą izolacji magistrali ciepłowniczej jak i modernizacją węzłów cieplnych.

W ostatnich latach począwszy od roku 2012 podłączyliśmy do naszej sieci ciepłowniczej 16 nowych obiektów o łącznej mocy zamówionej 872,6 kW , w tym 11 budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych, 2 budynki należące do Gminy Miasto Ozorków, Bank Spółdzielczy, plebanię Parafii Rzymsko-Katolickiej przy Pl. Jana Pawła II oraz jedną prywatną kamienicę. W w/w budynkach mieszkalnych mieszka w tej chwili 595 osób.

Ważnym czynnikiem powodującym stabilizację cen ciepła jest wyjście spółki od roku 2020 z systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ( ETS ). Było to możliwe dzięki podjętym krokom zmierzającym do optymalizacji kosztów wytwarzania i przesyłania ciepła do odbiorców. Utrzymujący się trend spadku mocy zamówionej przez odbiorców potwierdził założenia koncepcyjne zmierzające do optymalizacji kosztów. W chwili obecnej z ciepła systemowego w budynkach mieszkalnych korzysta 7708 mieszkańców naszego miasta, w tym 6420 osób w zasobach OSM, 1197 mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych, 69 osób w budynkach Gminy Miasto Ozorków oraz 22 mieszkańców domów prywatnych.

W chwili obecnej z ciepła systemowego w budynkach mieszkalnych korzysta 7708 mieszkańców naszego miasta, w tym 6420 osób w zasobach OSM, 1197 mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych, 69 osób w budynkach Gminy Miasto Ozorków oraz 22 mieszkańców domów prywatnych.

Przedsiębiorstwo w porozumieniu z Burmistrzem Miasta od wielu lat prowadzi politykę optymalizacji kosztów na wielu płaszczyznach, między innymi na rozbudowie sieci ciepłowniczej poprzez podłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej w zasobach komunalnych.

Spółka informuje że w 2019r. przeprowadzono badania emisji kotłów grzewczych w Ciepłowni Miejskiej OPK w Ozorkowie, które potwierdziły, że emisja zanieczyszczeń do atmosfery jest w pełni zgodna z nową dyrektywą IED (2010/75/UE) ustanawiającą zasady dotyczące zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom powstającym w wyniku działalności przemysłowej oraz zasady dotyczące kontroli tych zanieczyszczeń, które będą obowiązywać od 2030r. z okresem dostosowawczym od 2025r.

Norma emisji IED obowiązująca od roku 2030 dla gazu ziemnego w mg/Nm3
SO2NOx
35150 (K-1) / 200 (K-2 i K-3)
Wyniki badań emisji przeprowadzone w roku 2019 dla gazu ziemnego wysokometanowego w kotłowni OPK.
Wskaźnik [mg/Nm3]Kocioł 1 – K-1Kocioł 2 – K-2
SO23,12,9
NOx133,7156
Pyły0,850,82
Norma emisji IED obowiązująca od roku 2030 dla oleju opałowego lekkiego w mg/Nm3
SO2NOx
350200
Wyniki badań emisji przeprowadzone w roku 2019 dla oleju opałowego lekkiego w kotłowni OPK.
Wskaźnik [mg/Nm3]Kocioł 1Kocioł 2
SO2131,971,9
NOx178141,7
Pyły0,8511,37