Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ozorków Powiat zgierski Warto przeczytać

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cedrowicach jest niezbędna

Oczyszczalnia ścieków w Cedrowicach jest podstawą systemu kanalizacyjnego w Gminie Miasto Ozorków. Oczyszczalnia funkcjonuje już ok. 25 lat. Zastosowane wówczas rozwiązania systemowe technologiczne i techniczne mają niebagatelny wpływ na wysokie koszty eksploatacji oczyszczalni, co przekłada się na kształtowanie wysokości taryfy opłat za odebrane ścieki do kanalizacji miejskiej. Zarząd OPK podjął decyzję o modernizacji oczyszczalni w Cedrowicach z celem nadrzędnym polegającym na optymalizacji kosztów funkcjonowania oczyszczalni ( minimalizacji, stabilizacja i uniezależnianie się od kosztowych czynników zewnętrznych).

Decyzji Zarządu przyświecał przede wszystkim interes mieszkańców Ozorkowa związany
z szukaniem minimalizacji kosztów codziennego bytowania.

Oczyszczalnia ścieków w Cedrowicach jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z podwyższonym stopniem usuwania biogenów. Została zaprojektowana w latach dziewięćdziesiątych( 1995r.) na 18 360 RLM (równoważna liczba mieszkańców). Przedstawiona tabela obrazuje wskaźniki zanieczyszczeń ścieków przyjętych w oparciu
o badania fizyko-chemiczne, które proces oczyszczania redukuje do wielkości normatywnych określonych przez właściwe pozwolenie wodno-prawne wydawane przez organy państwowe.

Wskaźniki zanieczyszczeń ścieków przyjęte do aktualnego projektu modernizacji oczyszczalni są wielokrotnie wyższe niż występujące w 1995r. Dlatego Zarząd OPK Sp.z o.o. w Ozorkowie podjął decyzję o modernizacji oczyszczalni ścieków w Cedrowicach ze względów eksploatacyjnych. Planowana modernizacja oczyszczalni ścieków ma poprawić jakość odprowadzanych ścieków, co przyczyni się do poprawy obecnego stanu środowiska naturalnego, w szczególności wód powierzchniowych. Rozbudowa nie spowoduje przyjęcia większej ilości ścieków. Oczyszczalnia ścieków po modernizacji i rozbudowie będzie osiągała stopień oczyszczenia ścieków w zakresie wszystkich wskaźników zanieczyszczeń, spełniający wymagania obowiązujących przepisów prawa, w tym Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków miejskich ( 91/271/EWG ).

Projekt modernizacji i przebudowy oczyszczalni ścieków w Cedrowicach obejmuje:

– przebudowę istniejącego budynku krat ( wymiana istniejących krat na nowe kraty zgrzebłowe, montaż układu płukania skratek ( zanieczyszczeń stałych ), montaż przenośników spiralnych
w istniejących korytach służących do przenoszenia piasku, montaż układu separacji oraz płukania piasku.

– przekształcenie istniejącego osadnika wtórnego na zbiornik retencyjny ( ograniczenie ryzyka przelewów burzowych oraz uśrednienie ładunków zanieczyszczeń)

– budowę nowej przepompowni ścieków surowych, przebudowa przepompowni na tzw. przepompownię „suchą”- pompy nie będą zatopione. Układ sieci technologicznych współpracujących z pompownią będzie w sposób automatyczny kierował nadwyżkę ścieków do zbiornika retencyjnego;

– budowę nowego żelbetonowego reaktora biologicznego z dwoma ciągami technologicznymi co pozwoli przeprowadzać prace remontowe wyposażenia reaktora biologicznego.

– budowę dwóch nowych osadników wtórnych, o mniejszej objętości niż istniejący

– budowa pompowni wody technologicznej na potrzeby własne oczyszczalni

– budowę dwóch zagęszczaczy grawitacyjnych przed układem odwadniania i przetwarzania osadu

– budowę nowego budynku technologicznego, w którym zlokalizowane zostaną dmuchawy ( modernizacja systemu napowietrzania zwiększająca wydajność napowietrzania ścieków ) oraz pompownia osadu nadmiernego wraz z linią odwadniania i przetwarzania osadu (eliminuje zależność od permanentnie rosnących kosztów przemysłowego zagospodarowania osadu ściekowego, przy malejącym zainteresowaniem formą rolniczego zagospodarowania tego osadu). Zaprojektowany układ technologiczny przetwarzania osadów ściekowych stanowić będzie uzupełnienie istniejącego w oczyszczalni procesu oczyszczania ścieków. Jej podstawowym zadaniem jest proces stabilizacji osadu i uzyskanie produktu nawozowego.
W sferze regulacji prawnej dotyczącej recyklingu osadu linia spełniać będzie przesłanki art. 14 Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.

– budowę wiaty magazynowej na przetworzony osad.

Przyjęta technologia oczyszczania ścieków gwarantuje, że w ściekach oczyszczonych wskaźniki zanieczyszczeń będą niższe lub co najwyżej równe dopuszczalnym.

Dokonując wyboru optymalnego systemu oczyszczania ścieków uwzględniono między innymi następujące czynniki:

– zapewnienie składu ścieków oczyszczonych zgodnego z obowiązującymi przepisami

– kompleksowe rozwiązanie zagadnienia oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych

– maksymalną automatyzację pracy oczyszczalni i prostotę obsługi

– minimalizację kosztów eksploatacyjnych

– ograniczenie do minimum uciążliwości oczyszczalni ścieków dla środowiska

Przedstawiona hasłowo charakterystyka procesu modernizacyjnego pokazuje w jakim stanie technicznym i technologicznym funkcjonuje obecnie oczyszczalnia i w jakim stopniu zamortyzowane są jej obiekty i urządzenia.

Należy podkreślić, że planowana inwestycja wypełni zapisy Dyrektywy 86/278/EWG
w sprawie ochrony środowiska i stabilizację kosztów funkcjonowania oczyszczalni, co będzie przekładało się na wysokość opłat za odprowadzenie ścieków dla mieszkańców Gminy Miasta Ozorkowa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.