Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Powiat poddębicki Uniejów

Konsultacje społeczne w gm. Uniejów

Referat ds. inwestycji uniejowskiego magistratu jest w trakcie opracowania projektów planu zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obszarów położonych na terenie gminy. Czego właściwie dotyczy taki dokument i czy jego przyjęcie ma jakiś wpływ na życie przeciętnego mieszkańca? Warto znać odpowiedzi na te pytania. Po pierwsze dlatego, że plan zagospodarowania porządkuje przestrzeń i wyznacza obszary, na których powstać mają drogi, sklepy, place zabaw etc. Po drugie, na jego ostateczny kształt mają wpływ również mieszkańcy, biorąc udział w dyskusji, otwieranej w ramach konsultacji społecznych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa lokalnego, przyjmowany w formie uchwały rady gminy. Określa m.in. przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, które samorząd będzie realizował – zarówno w bliskiej przyszłości, jak i w perspektywie długofalowej.

W skład każdego planu wchodzi część opisowa, referująca o warunkach przeznaczenia terenu i związanych z tym ograniczeniami. Natomiast część graficzna obejmuje mapy obszarów przeznaczonych do zabudowy, tereny przemysłowe, usługowe, rekreacyjne, a także zielone, w tym też obszary chronione. Zwłaszcza te ostatnie, mające bezpośredni wpływ na rozwój gmin uzdrowiskowych, budujących swoją ofertę na naturalnych zasobach regionu.

W połowie października br. odbyła się dyskusja nad rozwiązaniami, przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Zieleń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z kolei przed nami – dokładnie za dwa tygodnie – kolejne spotkanie, tym razem dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego, którego przedmiotem są tereny położone we wsiach: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin – Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów.

Projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 4 do 30 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, pokój nr 15 (dawna biblioteka) w godzinach pracy urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Uniejowie: www.bip.uniejow.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie (ul. Kilińskiego 14) o godz. 16:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. (z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia, nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby) jedną z następujących dróg: w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów; drogą pocztową (na ten sam adres); drogą elektroniczną (mailem na adres:urzad@uniejow.pl) lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Uniejów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.